مهندسی منابع طبیعی (JNRE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله