اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علیرضا ایلدرمی

دانشگاه ملایر

ildoromigmail.com

داوود اخضری

دانشگاه ملایر

akhzarimalayeru.ac.ir

عیسی سلگی

دانشگاه ملایر

e.solgiyahoo.com

سید محسن حسینی

دانشگاه تربیت مدرس

hosseinimodares.ac.ir

عباس اسماعیلی ساری

دانشگاه تربیت مدرس

esmailimodares.ac.ir

صفر معروفی

دانشگاه بوعلی سینا

marofisafar59gmail.com

علی اصغر ساکی

دانشگاه بوعلی سینا

alisaki34yahoo.com

مجید جامع الاحمدی

دانشگاه بیرجند

mjamialahmadibirjand.ac.ir

حمید زارع ابیانه

دانشگاه بوعلی سینا

zarebasu.ac.ir

محمد خانجانی

دانشگاه بوعلی سینا

khanjanibasu.ac.ir

سردبیر

سید محسن حسینی

دانشگاه تربیت مدرس

hosseinimodares.ac.ir

مدیر مسئول

علیرضا ایلدرمی

دانشگاه ملایر

ildoromigmail.com

مدیر داخلی

بختیار فتاحی

دانشگاه ملایر

fattahi_byahoo.com

ویراستار انگلیسی

بهناز عطاییان

دانشگاه ملایر

attaeian94gmail.com